Solution System - การพัฒนาระบบ

ระบบมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆธุรกิจที่ต้องการจะประสบความสำเร็จ ในโลกปัจจุบันนี้ เราไม่อาจพูดได้ว่าเราสามารถใช้เพียงแรงงานคนเพียงอย่างเดียวในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อีกต่อไป แต่เรามีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนเสริม เพื่อให้การทำงานต่างๆเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีความรวดเร็ว ขจัดความวุ่นวาย ซึ่งจะนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและการเพิ่มผลตอบแทนที่มากยิ่งขึ้น

 

บริษัท เคเอส 1689 จำกัด สามารถให้บริการกับองค์กรที่ต้องการพัฒนาระบบเฉพาะทาง หรือโปรแกรมตามความต้องการเฉพาะของตนเอง โดยสามารถโทรเข้ามานัดหมายกับพนักงานขายของเราเพื่อทำการเก็บข้อมูลความต้องการ หรือนัดหมายเข้าไปคุยเพื่อตกลงราคาได้ นอกจากนี้บริษัทเรามีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในธุรกิจองค์กรขนาดเล็กอีกด้วย

 

การพัฒนาซอร์ฟแวร์เฉพาะทางหรือการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในงานแต่ละอย่างขึ้นใหม่ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของต้นทุนระยะเวลาสำหรับการพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่โดยเริ่มต้นจากศูนย์ ต้นทุนในเรื่องของเวลาการพัฒนาทั้งหมดจึงถูกรวมเข้าไปกับมูลค่าของโปรแกรมหรือซอร์ฟแวร์นั้นๆ ซึ่งส่งผลให้ซอร์ฟแวร์มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การพัฒนาซอร์ฟแวร์ในรูปแบบนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบที่ตรงกับรูปแบบการทำงานภายในของบริษัทตัวเองให้มากที่สุด เพื่อที่จะไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนการทำงานภายในของตัวเอง หรือเพื่อที่จะออกแบบระบบใหม่ตามความต้องการของตัวเองให้สามารถทำงานได้รวดเร็วหรือถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ดีในธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ใช้จำนวนมากไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้มากนัก ทางบริษัทจึงมีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในลักษณะต่างๆไว้ด้วยเช่นเดียวกัน ในโปรแกรมสำเร็จรูปนั้นค่าใช้จ่ายจะมีราคาที่ถูกกว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาใหม่ เพราะเป็นโปรแกรมที่เขียนสำเร็จไว้แล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที แต่จะไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมได้จากรูปแบบที่ทำไว้อยู่แล้ว

 

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทางบริษัทมีจำหน่ายในปัจจุบัน
- โปรแกรม Point of Sale - NanoPOS
- โปรแกรม Fixed Asset